WARUNKI WSPÓŁPRACY KLIENCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Sprzedający:  KUBARA LAMINA SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 34, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101473, REGON: 890560994, NIP: 886-00-22-560, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł, wpłacony w całości.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych warunkach współpracy dotyczą wszystkich umów zawartych między klientami a Kubara Lamina S.A. Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych pracowników Klienta i Kubara Lamina . Warunki współpracy Kubara Lamina  są publikowane na stronie internetowej www.kubaralamina.com.

1.2 Stroną umów zawieranych z Kubara Lamina  może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.

1.3 Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o treści odmiennej od warunków współpracy Kubara Lamina nie są akceptowane przez Kubara Lamina. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Klienta są wiążące dla Kubara Lamina jedynie, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Kubara Lamina S.A. . w formie pisemnej.

1.4 Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Kubara Lamina przyjęcie przez niego warunków współpracy Kubara Lamina  przy zarejestrowaniu jako klient Kubara Lamina  lub przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów, chyba że w stosunku do danego zamówienia zostało zawarte z Kubara Lamina  porozumienie odrębnie regulujące warunki jego realizacji. W przypadku zmiany warunków współpracy przez Kubara Lamina w trakcie współpracy handlowej przyjęcie zmienionych warunków Kubara Lamina  przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów.

1.5 Wszędzie, gdzie w warunkach współpracy mówi się o katalogu, należy przez to rozumieć wydanie drukowane, płytę CD/DVD, dyski przenośne, stronę internetową, reklamy i informacje prasowe, ulotki, a także wszelkie inne sposoby publicznej prezentacji informacji handlowych naszej firmy.

 1. CENY

2.1 Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ceny, zawarte w katalogu, na płycie CD/DVD, stronie internetowej Kubara Lamina lub innych materiałach informacyjnych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego Polskiego.

2.2 Ceny zawarte w katalogu i na płycie CD/DVD oraz w innych materiałach informacyjnych należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez Kubara Lamina  na stronie internetowej www.kubaralamina.com w chwili złożenia zamówienia, chyba że cena została uzgodniona pisemnie z upoważnionym pracownikiem Kubara Lamina.

2.3 W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma. Cena wskazana na fakturze pro forma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności wskazanego na tej fakturze.

2.4 Ceny na stronie www.kubaralamina.com prezentowane są w PLN, USD, EUR. Prosimy zawsze sprawdzić czy cena w danej ofercie zawiera podatek VAT. Ceny nigdy nie zawierają kosztów transportu i ceł. Są to ceny Ex?works Piaseczno.

2.5 Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego Polskiego, prawo własności do towarów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny za towar.

 1. SPOSÓB ZAMAWIANIA

3.1 Kubara Lamina przyjmuje zamówienia składane , listownie, fax-em, e-mailem, osobiście w siedzibie Kubara Lamina  i za pomocą systemu sprzedaży internetowej www.kubaralamina.com

3.2 Kubara Lamina  nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji zamówienia i niedostarczenie zamówionych towarów.

3.3 Złożenie zamówienia nie wiąże Kubara Lamina, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

3.4 Towary mogą być zamawiane tylko w ilościach odpowiednich do wielokrotności podanej przy produkcie (jeśli nie podano wielokrotności, domyślnie wynosi ona 1.

3.5 Kubara Lamina przesyła  potwierdzenie złożonych zamówień.

3.6 Istnieje możliwość składania zamówień z dostawą na określone przyszłe terminy.

 1. DOSTAWA TOWARU

4.1 Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a Kubara Lamina

4.2 Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki, jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika.

4.3 Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Dołączenie na prośbę Klienta dodatkowo zamówionego towaru do drugiej lub kolejnych przesyłek zawierających towar z danego zamówienia powoduje, że taka przesyła zawierająca dodatkowo zamówiony towar traktowana będzie jak nowe zamówienie i do takiej przesyłki zostaną doliczone koszty transportu. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Dział Sprzedaży Kubara Lamina.

4.4 Terminy dostaw oraz ostateczne koszty transportu określa potwierdzenie  zamówienia przesyłane przez  Dział Sprzedaży

4.5 Kubara Lamina decyduje o wyborze przewoźnika/ kuriera, chyba że na podstawie indywidualnych umów między Klientem a Kubara Lamina uzgodniono inaczej.

4.6 Dopuszcza się odbiór osobisty towaru w siedzibie Kubara Lamina ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno

 1. DOSTAWY WEWNĄTRZUNIJNE

5.1  Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania towaru, będziemy zmuszeni wystawić fakturę obciążoną polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Klient może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) w przypadku nie przedstawienia Kubara Lamina potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego Kubara Lamina na dzień zawarcia umowy z Kubara Lamina oraz gdy na dzień dostawy towaru numer ten nie będzie ważny. Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy nam potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej. EKSPORT

5.2 Klienci mający siedzibę poza Unią Europejską otrzymują wraz z towarem fakturę VAT i dokument celny EAD zawierający unikalny numer MRN. Kod ten należy podać na granicy Unii Europejskiej. Jeśli towar nie opuści granicy celnej Unii Europejskiej w ciągu 150 dni od wystawienia dokumentu EAD lub przekroczenie granicy nie zostanie potwierdzone przez graniczny Urząd Celny, zostaną Państwo obciążeni podatkiem od towarów i usług ( VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

5.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że przepisy prawa niektórych państw oraz organizacji międzynarodowych wprowadzają ograniczenia odnośnie handlu niektórymi towarami oraz powiązaną z nimi technologią i dokumentacją z określonymi państwami, podmiotami lub osobami fizycznymi i oświadcza, że w świetle obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego nie jest pozbawiony prawa nabywania towarów oferowanych do sprzedaży przez Kubara Lamina. Klient zobowiązuje się przestrzegać prawa, w tym przepisów celnych, eksportowych i importowych kraju, do którego ma być dostarczony towar zakupiony od Kubara Lamina oraz do uzyskania koniecznych pozwoleń lub licencji na zbycie, eksport, reeksport, import towarów z krajów ich pochodzenia, o ile obowiązujące w tych państwach przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania, oraz przestrzegania przepisów celnych tych państw. Klient ponadto oświadcza, że przed dokonaniem reeksportu lub innego rozporządzenia towarami zakupionymi od Kubara Lamina  dokona weryfikacji odpowiednimi środkami i upewni się, że: 1. taki reeksport lub inne rozporządzenie towarami zakupionymi od Kubara Lamina  nie będzie stanowiło naruszenia embarga lub innych ograniczeń w obrocie towarowym z określonymi państwami lub podmiotami obowiązujących w przepisach prawa państwa, z którego nastąpił import towarów w szczególności prawa USA ? informacje o ograniczeniach w tym kraju dostępne są na stronie internetowej https://www.bis.doc.gov, lub w przepisach stanowionych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności ONZ i Unię Europejską; 2. towary te nie zostaną przeznaczone do wykorzystania w przemyśle zbrojeniowym lub na cele nuklearne, w sposób niezgodny z prawem międzynarodowym lub krajowym; Kubara Lamina  może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji na rzecz niektórych klientów lub do wybranych krajów, jeżeli mogłoby to narazić Kubara Lamina  na naruszenie przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów obowiązujących w państwie, z którego nastąpił import towarów. W celu ustalenia czy dana transakcja sprzedaży towaru nie doprowadzi do naruszenia prawa Kubara Lamina  jest uprawniona do żądania od klienta udostępnienia wszelkich informacji odnośnie, sposobu użytkowania towaru i jego finalnego przeznaczenia oraz wskazania ostatecznego użytkownika tego towaru.

 1. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

6.1 Kubara Lamina  wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Zawsze jest to faktura VAT.

 1. SPOSOBY ZAPŁATY

7.1 Kubara Lamina akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: pobranie przy odbiorze  (tylko wybrane kraje), przelew bankowy, płatność gotówką oraz elektronicznych przelewów.

7.2 Klient ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży Kubara Lamina.

7.3 Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (lub innych dokumentów na żądanie) i akceptacji Działu Księgowości Kubara Lamina.

7.4 Kubara Lamina zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Klienta.

7.5 Kubara Lamina  zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy Kubara Lamina  poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.

7.6 Rozliczenie płatności za zamówione towary dokonywane za pośrednictwem serwisu przelewy 24  odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. a) Płatności za pośrednictwem Systemu przelewy 24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. b) Kubara Lamina udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu przelewy 24 za pośrednictwem Systemu
 3. c) Klient sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu przelewy 24 , jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej ? na stronę internetową Partnera Systemu przelewy 24 , będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego ? na stronę internetową Partnera Systemu przelewy 24 będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego ? na stronę internetową Serwisu przelewy 24. (W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu dokładnie zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego).
 4. d) W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu przelewy 24 ? banku lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System przelewy 24 płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. JAKOŚĆ i GWARANCJE

8.1 Towary sprzedawane przez naszą firmę są wysokiej jakości. Sposób ich przewożenia, magazynowania i pakowania zapewnia ochronę przed uszkodzeniami, zarówno mechanicznymi, jak i elektrycznymi.

8.2 Kubara Lamina S.A. Z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34, zapewnia, iż wszystkie sprzedawane przez nią wyroby stanowią jej własność i nie ciążą na nich prawa osób trzecich. Wszystkie sprzedawane wyroby posiadają parametry zgodne z aktualnym katalogiem wyrobów i/lub potwierdzonym zamówieniem. Wyroby są objęte gwarancją rękojmią za wady fizyczne przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli w tym okresie okaże się, iż wyrób miał wady, a wady te nie powstały z przyczyny, za które odpowiada kupujący, tj. wskutek uszkodzenia lub zniszczenia powstałego z winy kupującego, niewłaściwego przechowywania, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego instalowania i użytkowania, samowolnie dokonanych napraw i innych okoliczności mogących w istotny sposób wpłynąć na wyrób ? sprzedawca w ramach gwarancji / rękojmi wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub dokona jego naprawy w terminie niezbędnym w normalnym toku postępowania do wykonania naprawy lub wymiany rzeczy. Termin ten ustala każdorazowo gwarant po analizie reklamacji. Zgłoszenie wady wyrobu powinno zawierać dane kupującego, nazwę i wszystkie identyfikatory wyrobu, dowód zakupu, warunki pracy wyrobu, opis wady.

8.3 Odpowiedzialność KUBARA LAMINA  S.A.  z tytułu rękojmi, określona powszechnie obowiązującymi przepisami, jest ograniczona do powyższych postanowień. KUBARA LAMINA S.A.  z tytułu rękojmi, określona powszechnie obowiązującymi przepisami, jest ograniczona do powyższych postanowień.

8.4 KUBARA LAMINA S.A. nie odpowiada za żadne szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi wyrobami.

 1. PROCEDURA REKLAMACYJNA

9.a. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą prosimy zgłaszać w formie pisemnej do naszego Działu Sprzedaży: +48 22 660 31 96,  marketing@kubaralamina.com,

9.2 Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów należy dokonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Działu Sprzedaży Kubara Lamina. Towar może być zwrócony wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Pracownik Działu Sprzedaży Kubara Lamina  może w konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.

9.3 Podstawą do dokonania zwrotu może być również dostarczenie przez firmę Kubara Lamina  produktów o znacząco innych parametrach niż te, opisane w naszym katalogu.

9.4 Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru (jeżeli Kubara Lamina  uzna zbadanie towaru za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji) badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania możliwy jest wyłącznie zwrot pieniędzy, kompensata z bieżącymi należnościami lub wymiana towaru na pozbawiony wad.

9.5 Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, kopię dowodu zakupu oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji wybrany spośród sposobów opisanych w punkcie 9.4 Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonywać w formie pisemnej

9.6 Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

9.7 Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Wyłącznie taki protokół podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę reklamacji.

9.8  Odpowiedzialność Kubara Lamina  za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

9.10 Zasady zwrotu pieniędzy: W przypadku dokonania płatności za zakupiony towar w drodze eprzelewu, za pośrednictwem przelewy 24, Kubara Lamina  dokonuje zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu tego samego kanału płatności, poprzez który dokonano zapłaty, a w pozostałych przypadkach na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, o ile Kubara Lamina  i Klient nie uzgodnią dokonania zwrotu pieniędzy w inny sposób.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Firma Kubara Lamina S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Kubara Lamina  a Klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.

10.2 Kubara Lamina  nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

10.3 Kubara Lamina  nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu i błędy w dostępnej w internecie dokumentacji technicznej.

10.4 Zastrzegamy sobie także możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu, dlatego po otrzymaniu od nas towaru prosimy o sprawdzenie czy jego właściwości nie odbiegają od Państwa wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży troska o ich prawidłowe używanie i zastosowanie.

10.5 Kubara Lamina  nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego  towaru.

10.6  Z zastrzeżeniem dalej idących ograniczeń przewidzianych w tych warunkach współpracy odpowiedzialność Kubara Lamina  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz z tytułu gwarancji, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do odpowiedzialności za rzeczywiste straty klienta do kwoty stanowiącej równowartość podlegającej zapłacie ceny towaru, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie, Dokonana wedle uznania Kubara Lamina  naprawa, wymiana wadliwego towaru na wolny od wad, lub zwrot zapłaconej za ten towar ceny wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia klienta z tytułu dostarczenia wadliwego towaru.

 1. SIŁA WYŻSZA

11.1 Kubara Lamina  nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako ?siła wyższa?, na które nie ma wpływu. Pod pojęciem ?siła wyższa? rozumie się wszelkie nieprzewidziane i niezależne od Kubara Lamina zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy, takie jak w szczególności: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, strajki.

11.2 Jeśli okres oddziaływania ?siły wyższej? przekroczy 2 tygodnie zarówno Kubara Lamina  jak i Klient ma prawo do rozwiązania umowy dotyczącej dostawy towaru ze skutkiem natychmiastowym bez odpowiedzialności za szkody wynikłe z rozwiązania umowy z powodu wystąpienia okoliczności ?siły wyższej?.

 12.PRAWO

12.1 Firma Kubara Lamina  jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

12.2 Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez Kubara Lamina  wymaga pisemnej zgody Kubara Lamina.

12.3 Powyższe warunki obowiązują do momentu publikacji ich zmiany w oficjalnych materiałach handlowych oraz ofertach Kubara Lamina.

12.4 Niniejsze warunki współpracy podlegają prawu polskiemu, a miejscem rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Kubara Lamina . Kubara Lamina  może również wystąpić na drogę sądową przeciwko Klientowi w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby/miejsca zamieszkania Klienta. Stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. zostaje wyłączone.

12.5 Klient nie może dokonać przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy zawartej z Kubara Lamina  bez uprzedniej pisemnej zgody Kubara Lamina . O ile strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności wynikających z umowy zawartej z Kubara Lamina  z wierzytelnościami Kubara Lamina  oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.

12.f. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków współpracy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd lub w wyniku zmiany uregulowań prawnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszych warunków. Jeżeli postanowienia niniejszych warunków współpracy zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych warunków współpracy, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotną intencję danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

13.1 Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujemy:

 • dostęp do ogólnodostępnej części serwisu pod adresem https://www.kubara lamina.com (dalej serwis) posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie.
 • Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań: a) system powinien być wyposażony w przeglądarkę: Firefox min. 27, Chrome min. 30, IE min. 11, Microsoft Edge, Opera min. 17, Safari min. 9, Android min. 5.0, Java min. 8; b) włączona obsługa cookie i JavaScript.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Kubara Lamina  zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie. Akceptując niniejsze warunki współpracy  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kubara Lamina S.A. w związku z realizacją umów sprzedaży oferowanych towarów. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zm).