OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG PRZEZ FIRMĘ KUBARA LAMINA S.A.

1. DEFINICJE
1.1. KL – oznacza Kubara Lamina S.A.
1.2. OWZ ? oznacza Ogólne Warunki Zakupu stosowane przez KL;
1.3. Towary ? oznaczają wszelkie towary będące przedmiotem zamówienia złożonego przez Kupującego;
1.4. Kupujący ? oznacza Spółkę Kubara Lamina S.A. będącą stroną Zamówienia.
1.5. Sprzedający ? oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny bądź osobę dokonującą sprzedaży materiałów na rzecz Kupującego.
1.6. Zamówienie ? pisemne zamówienie złożone przez Kupującego, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejsze warunki zakupu towarów (zwane dalej OWZ) wraz z zamówieniem stanowią jednolitą umowę. Wszelkie zmiany do OWZ wymagają pisemnej akceptacji stron umowy. Wszelkie dopiski zamieszczone przez dostawcę w dokumentach handlowych (zamówieniach, fakturach, listach przewozowych) sprzeczne z OWZ lub nieuzgodnione pisemnie z Kupującym traktuje się, jako niezastrzeżone. OWZ dostępne są na stronie internetowej OWZ podane są do wiadomości i akceptacji przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.kubaralamian.com

3. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Kupujący składa Sprzedającemu Zamówienie, w którym określa:
a) towary;
b) termin, w którym Kupujący jest związany Zamówieniem;
c) cenę;
d) jednostkę miary oraz ilość
e) termin wykonania Zamówienia
3.2. Zawarcie UMOWY następuje poprzez:
a) przyjęcie Zamówienia bez zastrzeżeń przez Sprzedającego w drodze pisemnej akceptacji Zamówienia i przesłania podpisanego Zamówienia w terminie wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu;
b) pisemnej akceptacji przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego, o przyjęciu Zamówienia ze zmianami, wprowadzonymi przez Sprzedającego w formie pisemnej w terminie związania Zamówieniem;
c) przeprowadzenie negocjacji w zakresie przedmiotu Zamówienia , gdy Strony wspólnie wyrażą wolę ich prowadzenia i dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień Umowy. 3. Wyłączone jest milczące przyjęcie oferty.
4. Korespondencja w sprawie zawarcia Umowy lub negocjacji jej zapisów może być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), jednakże dla uznania, że Umowa została zawarta, decydujące jest doręczenie drugiej Stronie w wyznaczonym terminie podpisanego/nej przez należycie umocowanych przedstawicieli obu Stron Zamówienia lub Umowy.

4. POTWIERDZENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
4.1. Sprzedawca zobowiązany jest do Potwierdzenia Zamówienia w formie elektronicznej lub faxem w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie OWZ.
4.2. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w wyżej wymienionym terminie,
traktowane będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia do
realizacji na warunkach określonym w Zamówieniu oraz zgodnych z OWZ.
4.3. W przypadku, gdy Potwierdzenie będzie niezgodne z warunkami Zamówienia, KL ma prawo, w
terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, do ponownego
zatwierdzenia czy akceptuje wykonanie Zamówienia na warunkach zmienionych przez Sprzedawcę.
Nowe skorygowane Zamówienie KL może przesłać drogą elektroniczną e-mail, faxem.
4.4. Numer zamówienia należy wpisać na fakturze, dokumentach WZ oraz innych dokumentach
związanych z zamówieniem
4.5. W przypadku niezgodności danych pomiędzy Zamówieniem złożonym przez Kubara Lamina a fakturą
Sprzedawcy, za prawidłowe będą uznawane dane z Zamówienia.
4.6. Sprzedawca zobowiązany jest do dotrzymania potwierdzonego terminu dostarczenia towarów bądź
terminowego wykonania usługi.
4.7. W przypadku, kiedy Sprzedający nie będzie mógł wywiązać się ? w części lub w całości z
potwierdzonego Zamówienia lub nie będzie mógł dotrzymać terminu dostawy, zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego.

5. TERMIN I WARUNKI DOSTAWY/ ODBIÓR
5.1. Termin dostaw podany jest w Zamówieniu i oznacza dostawę towaru do Kupującego na podany w
Zamówieniu adres dostawy.
5.2. Miejscem dostawy jest siedziba firmy KL pod adresem: ul. Puławska 34; 05-500 Piaseczno.
5.3. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia i bezpośredniego poinformowania
Zamawiającego o zagrożeniu opóźnienia dostawy. Wyjaśnienie z której treści wynika, iż dostawa ni
będzie zrealizowana w terminie lub w innym terminie , może być podstawą do rezygnacji z
Zamówienia przez KL.
5.4. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić KL o gotowości Towaru do wysyłki faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną datą dostawy
Towaru. W przypadku wystąpienia Towaru niezgodnego z wymaganiami Sprzedawca powiadomi KL,
w przypadku wyrażenia zgody przez KL przyjęcia takiego Towaru Sprzedający uzgodni zasady
dotyczące jego dostawy.
5.5. Warunkiem przyjęcia dostawy przez KL jest:
a. dostarczenie faktury, certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, dokumentu transportowego tj.
listu przewozowego stosownego do rodzaju transportu zawierającego specyfikację wysłanego
(zamówionego) Towaru, ilość i jego wartość oraz wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz
karty gwarancyjne.
b. Sprzedawca zobowiązany jest umieścić numer Zamówienia na dokumentach towarzyszących
dostawie ( WZ, faktura. dokumenty transportowe)
5.6. Faktura powinna zostać dostarczona wraz z Towarem lub w inny sposób tak, aby dotarła do KL przed
fizyczną dostawą Towaru.
5.7. Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednak w
przypadku gdy ze względu na przeznaczenie Towaru oraz konieczność jego przechowywania w
pakowaniu sprawdzenie takie jest niemożliwe, odbiór zostanie dokonany w późniejszym terminie
ustalonym w Zamówieniu
5.8. Podczas przyjmowania dostarczonego Towaru do magazynu pracownik KL przeprowadzi Kontrolę
ilościową i wstępnie jakościową ? skutki transportowe, poprzez porównanie zgodności dostawy z
dokumentami transportowymi oraz poprzez oględziny zewnętrzne stanu przesyłki.
4.8 W przypadku gdy ilość Towaru (podana na opakowaniach zbiorczych) nie będzie zgodna z
dokumentami transportowymi lub dostarczony Towar będzie posiadał oznaki uszkodzenia,
pracownik KL zaznaczy powyższą niezgodność w dokumentach transportowych.
4.9 W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami
Zamówienia, KL poinformuje o tym Sprzedawcę w formie dokumentu pisemnego, faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia niezgodności przez KL dostarczyć na własny koszt brakujące elementy dostawy,
wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad lub dopełnić innych formalności ( korekta faktury)
4.10 Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w momencie bezusterkowego,
udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez KL w uzgodnionym miejscu. Jeśli warunki
określone w niniejszym dziale nie będą spełnione, KL nie odpowiada za powstałą z tego tytułu zwłokę
w przyjęciu dostawy i terminie zapłaty.
4.11 Dostawy Towaru przyjmowane są w magazynie KL w godzinach otwarcia, tj. 7.00-15.00. KL
dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynu pod warunkiem, że
zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy KL i Sprzedawcą
4.12 W przypadku importu Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu:
a. wszelkie oryginalne dokumenty wymagane w związku z importem.

6. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1. Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary dostarczone do
określonego miejsca dostawy na koszt strony stosunku prawnego wskazanej w Zamówieniu.
6.2. Zapłata za dostawę nastąpi po otrzymaniu prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym
terminie faktur VAT w terminie płatności podanym na Zamówieniu.
6.3. Wszystkie faktury Sprzedającego zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT
oraz numer zamówienia. Faktury bez podanego zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie
stanowią podstawy do zapłaty.
6.4. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktury z treścią Zamówienia, płatności będą
realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto Sprzedającego wskazane w fakturze w
terminie określonym pomiędzy stronami w Zamówieniu.
6.5. Dostawca wystawia Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej oraz przesyła je na adres e-mail:
logistyka@kubaralamina.com ; ksiegowosc@kubaralamina.com w formacie PDF (Portable Document
Format). Zamawiający akceptuje faktury PDF wygenerowane bezpośrednio z: systemu
informatycznego, MS WORD, MS EXCEL. Zamawiający nie akceptuje skanu dokumentu papierowego
faktury. W przypadku, w którym Sprzedający nie spełnia powyższych warunków, jest on uprawniony
do wystawienia Zamawiającemu faktury w wersji papierowej i przesłania jej na adres: KUBARA
LAMIAN S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno.
6.6. Jeżeli termin płatności faktury będzie przypadał na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin płatności tej faktury upływał będzie wówczas w pierwszym następującym po nim dniu
roboczym.
6.7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymania
faktur. Sprzedający przyjmując Zamówienie oświadcza, że w dacie jego przyjęcia jest czynnym
podatnikiem VAT. W przypadku zmiany tego statusu w okresie realizacji oraz rozliczenia Zamówienia,
Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego w terminie 7 dni.
6.8. Faktura, powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a
ponadto musi zawierać:
a. numer i datę Zamówienia;
b. ilość i ceny jednostkowe Towaru;
c. warunki i termin płatności zgodne z Zamówieniem;
d. zawierać numer identyfikacji podatkowej (NIP) Z
e. szczegółowe wykazanie na fakturze uiszczonych przez Kupującego zaliczek
f. informację o zawartym w umowie zakazie dokonywania cesji wierzytelności

7. GWARANCJA I RĘKOJMIA
7.1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i rękojmi na dostarczone Towary na okres 24 miesięcy
(chyba, że w sposób odmienny uregulowano to w treści Zamówienia) wskazany w Zamówieniu.
7.2. Sprzedawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe Towaru zgodne są z wymaganiami
KL określonymi w Zamówieniu oraz że w okresie gwarancji, Towar wolny będzie od wad, które
uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną eksploatację
7.3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
7.4. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany wadliwych Towarów na
Towary wolne od wad albo do nieodpłatnego usunięcia wady w inny sposób, w terminie 15 Dni
roboczych (o ile inny termin nie został wskazany w Zamówieniu) od dnia powiadomienia Dostawcy o
wadzie.
7.5. Sprzedawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych
Towarów na swój koszt z należytą starannością. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć powstałą wadę
lub wymienić Towar na wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od KL
powiadomienia o jej wystąpieniu.
7.6. W przypadku nie usunięcia przez Sprzedającego zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Kupujący
może usunąć wadę w zastępstwie Sprzedającego, na jego koszt, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Sprzedającego. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar
umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Sprzedającego, jak
również nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
7.7. W przypadku wymiany wadliwego Towaru na nowy, okres gwarancji, rękojmi ulega wydłużeniu o czas
od zgłoszenia wady Towaru do jej usunięcia.

8. KARY UMOWNE
8.1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Zamówienia, w poniższych przypadkach i w wysokości wskazanej poniżej:
a. z tytułu niewykonania Zamówienia w przypadku odstąpienia od Zamówienia przez Kupującego
w całości lub części, jeśli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ?
karę umowną w wysokości 10% ceny brutto wskazanej w Zamówieniu;
b. za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia ? karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto
wskazanej w Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, maksymalnie do wysokości10%
ceny brutto wskazanej w Zamówienia ;
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo rękojmi
? karę umowną w wysokości 0,3% ceny brutto wskazanej w Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, w stosunku do wyznaczonego terminu usunięcia wad;
d. za naruszenie przepisów BHP podczas świadczenia usług przez Sprzedającego, pracowników
Sprzedającego, jego podwykonawców oraz osoby świadczące na ich rzecz pracę lub usługi na
podstawie innego stosunku prawnego ? karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone
naruszenie;
e. w przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności ? karę umowną w wysokości
50.000 zł za każde naruszenie.
8.2. Każda z powyżej zastrzeżonych kar umownych jest niezależna i Kupujący ma prawo dochodzić każdej
z nich niezależnie od pozostałych, jak również kumulatywnie naliczać wszystkie te kary, których
naliczenie uzasadnione jest wystąpieniem przewidzianych w Zamówieniu przesłanek.
8.3. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z ceny wskazanej w Zamówieniu.
Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, z ceny należnej Sprzedającemu bez
odrębnego oświadczenia Kupującego o potrąceniu.
8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
którejkolwiek z zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

9. POUFNOŚĆ
9.1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również
informacje pozyskane przez Sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności
wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego i nie udostępniane
publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione
osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
9.2. W szczególności Sprzedający zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości
wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych,
danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn
zależnych od Sprzedającego.
9.3. Kupujący oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla
realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich
poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po
zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności,
zgodą Kupującego.

10. SPRAWY SPORNE
10.1. Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć
pomiędzy Sprzedawcą a KL na tle niniejszych OWZ lub na tle Zamówienia lub w związku z jego
wykonaniem wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim i zastosowanie mają wyłącznie przepisy
prawa polskiego.
10.2. Spory mogące wyniknąć z Zamówienia, Strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze
polubownej. W razie nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni kalendarzowych od wystąpienia
jednej ze stron wobec drugiej Strony z żądaniem polubownego rozwiązania sporu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Sprzedający nie jest uprawniony do przelania na inną
osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji Zamówienia .
11.2. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Zamówienia złożonego u Sprzedającego przez Kupującego.
W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.
11.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11.4. Sprzedający jest zobowiązany do bezterminowego zachowania w ścisłej poufności wszelkich
informacji, danych, dokumentów, notatek i zapisów (niezależnie od nośnika), w których posiadanie
wejdzie w związku z wykonywaniem Zamówienia.
11.5. Niemniejsze OWZ wchodzą w życie z dniem 01.03.2019r.