NASZA HISTORIA

PONAD 60 LAT INNOWACJI I PRZYWÓDZTWA TECHNOLOGICZNEGO
Niewiele jest firm w Polsce posiadających równie bogatą jak Kubara Lamina S.A. ponad sześćdziesięcioletnią historię, w której odbijają się dzieje gospodarki i przemysłu naszego kraju.

1957
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego w dniu 08 marca 1957 roku utworzono Zakłady Lamp Nadawczych LAMINA w budowie z siedzibą w Piasecznie. Producent lamp nadawczych i lamp mikrofalowych.

LATA 60.
1961 – uruchomiono produkcję magnetronów LM-401 i LM-402, na bazie których konstruktorzy Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji opracowali konstrukcję stacji radiolokacyjnej o zasięgu 150 km, a w Warszawskich Zakładach Radiowych RAWAR, rozpoczęto jej produkcję pod nazwą JAWOR 1. 1964 – zakup licencji firmy Simens na produkcję triody generacyjnej T-25. Uruchomiono produkcję kolejnych wyrobów lampowych: lampy nadawcze do nadajników radiowych i telewizyjnych w tym triody o mocy do 10 kW , tetrody o mocy 3,5 kW i pentody o mocy 450 W. Jednocześnie rozwijano produkcję lamp prostowniczych oraz stabilizatorów jarzeniowych. W zakresie nowych konstrukcji wykonano prototypy i serie próbne takich lamp jak GU-32, GU-50, GU-81, T-6, Q-3,5 oraz MC-1. Uruchomiono produkcję magnetronów typu LM-401 i LM-402 oraz lamp zwierakowych typu ZA-32 i ZP-32. W efekcie na potrzeby portów lotniczych powstała stacja radiolokacyjna ?AVIA B? produkcji WZR RAWAR. 1965 – liczący się dorobek konstrukcyjno-technologiczny i duża dynamika rozwoju firmy doprowadziła do decyzji przekształcenia zakładów w jednostkę o statusie przedsiębiorstwa doświadczalnego. Nowa nazwa zakładu Doświadczalne Zakłady Lampowe LAMINA. 1967 – w ramach poszukiwania alternatywy rozwojowej firmy podjęto decyzję o uruchomieniu produkcji elementów półprzewodnikowych średniej i dużej mocy. W początkowej fazie produkcję przejętych z Warszawskiej Fabryki Półprzewodników ?TEWA?: diody półprzewodnikowe 10 A , 100 A oraz 200 A według własnego opracowania. Praca biura konstrukcyjnego Działu Półprzewodników pozwoliła w następnych latach na uruchamianie kolejnych nowych przyrządów półprzewodnikowych w tym diodę na 20A do alternatorów licencyjnych samochodów ?Fiat?. 1968 – uruchomienie produkcji pierwszej lampy typu amplitron o symbolu LM-100 wykorzystanej przez PIT do opracowania nowoczesnego radaru typu JUSTYNA 2M, którego produkcję w WZR RAWAR rozpoczęto w 1971 roku. Radar ten miał zasięg 350km i była to pierwsza w Europie stacja, w której zastosowano systemy szybkiego przestrajania w szerokim paśmie częstotliwości oraz koherentno-impulsowe układy tłumienia ech stałych, dzięki temu na monitorach nie były widoczne obiekty takie jak kominy, wieże trakcyjne, słupy energetyczne itp. Ze względu na osiąganie doskonałych parametrów technicznych i nowatorskim rozwiązaniom, radar JUSTYNA 2M stał się szybko prawdziwym hitem eksportowym.

LATA 70.
1971 – uruchomienie produkcji nowych przyrządów półprzewodnikowych i zakup radzieckiej licencji na tyrystory małej mocy. Uruchamianie produkcji nowych wyrobów półprzewodnikowych takich jak diody dużej mocy o konstrukcji pastylkowej typu BY-300 na prąd 300 A oraz tyrystorów typu BT-50 i BT-160 na prądy odpowiednio 50 A i 160 A było wynikiem własnych opracowań konstrukcyjno-technologicznych prowadzonych w Biurze Konstrukcyjnym. Zaletą uruchomionej produkcji licencyjnych tyrystorów, były bardzo duże serie, wynikające z potrzeb pokrycia rynku. Trwałe i niezawodne w dostępnych cenach tyrystory, znalazły zastosowanie w bardzo szerokim zakresie aplikacji, w tym głównie w układach wszelkiego rodzaju przekształtników i układach sterowania.

1974 – szybki rozwój przemysłu elementów półprzewodnikowych stał się powodem podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowoczesnych technologii i zakupie licencji od amerykańskiej firmy Westinghouse Co. USA. Program produkcyjny licencji obejmował uruchomienie produkcji 12 podstawowych typów diod o prądach od 100 A do 1600 A i napięciach do 3600 V oraz 18 podstawowych typów tyrystorów o prądach od 40 A do 1000 A i napięciach do 2800 V. Decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 16 grudnia 1977 roku następuje zmiana statusu firmy z doświadczalnego na produkcyjny. Zgodnie z w/w Zarządzeniem firma przyjmuje nazwę Zakłady Elektronowe LAMINA.

1978 – uruchomienie produkcji pierwszego amplitronu na pasmo ?S? o symbolu SA-311. Kolejne lata przyniosły sukcesywne wdrażanie do produkcji kolejnych typów amplitronów SA-312, SA-313 i SA-314. Ten typ amplitronu był bardzo oczekiwany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Otwierało to drogę Przemysłowemu Instytutowi Telekomunikacji do konstrukcji nowego typy radaru.

LATA 80.
1989 – sprzedaż licencji na półprzewodniki do Chińskie Republiki Ludowej. Licencja dotyczyła przekazania dokumentacji technologicznej, dostarczenia wybranych elementów wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego oraz przeszkolenie załogi. Wdrożenie licencji nastąpiło w 1991 roku.

LATA 90.
1991 – finalizacja kontraktu z firmą ABB na sprzedaż wydziału lamp nadawczych i przemysłowych. W 1993 roku ABB sprzedało całość produkcji lamp francuskiej firmie Thomson. Na skutek zmian organizacyjnych firma Thomson podzieliła się na część do produkcji specjalnej i kosmicznej przy zachowaniu aktualnej nazwy i na część cywilną, która przybrała nazwę Thales. W roku 1996 Thales dokonuje sprzedaży wydziału mechanicznego francuskiej firmie SERTA. W takiej formie organizacyjnej produkcja lamp przetrwała do 1998 roku.

1996 – umowa z japońską agencją rządową JAIDO. W ramach tej współpracy , produkcja półprzewodników w ZE LAMINA została doinwestowana kwotą 4 mln dolarów. Jednym z warunków tej umowy było wydzielenie że struktur ŻE LAMINA całej produkcji półprzewodników co nastąpiło przez utworzenie spółki córki pod nazwą LAMINA Semiconductors International Sp. z o.o. Po okresie dwóch lat agencja JAIDO wycofała się z dalszej współpracy. W takiej formie organizacyjnej produkcja półprzewodników była prowadzona do końca 2010 roku aby od początku roku 2011 połączyć się z ZE LAMINA S.A. w jeden organizm produkcyjny. Dnia 29.10.2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE Lamina S.A. podjęło uchwałę o połączeniu ZE Lamina S.A. (jednostka przejmująca) z Laminą SI Sp. z o.o. (jednostka przejmowana). Przejęcie praw i obowiązków Laminy SI dokonało się w ramach sukcesji generalnej.

LATA 2000
2003 – nowe typy lamp mikrofalowych. Za pośrednictwem Biura Handlu Zagranicznego zastaje zawarty kontrakt z jednostkami rządowymi Indii na dostawę radaru, którego konstrukcji podjął się PIT. Radar ten wymagał lampy mikrofalowej , której konstrukcji podjęła się Lamina. Efektem tych prac było uruchomienie produkcji amplitronu typu LA-120, której charakterystyczną cechą był nowy system układów wejścia i wyjścia w postaci linii współosiowej. Lampa ta jest przedmiotem stałego eksportu do Indii. W dalszej kolejności powstają konstrukcje takich lamp jak LA-114 i LA-115 oraz lampa typu LA-116 do radaru wykrywającego obiekty nisko latające.

2004 – zawarcie Ugody Bankowej i przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Ugoda Bankowa została zawarta 24 maja 1994 roku w Warszawie zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. Nr 18 poz. 882). Umowa podpisana została przez Agencję Rozwoju Przemysłu jako prowadzącą bankowe postępowanie ugodowe oraz przez Ministra Finansów i Ministra Przekształceń Własnościowych. Zawarcie Ugody Bankowej otworzyło możliwości do przekształcenia ZE Lamina , w Spółkę Akcyjną – akt notarialny został zawarty w dniu 16 sierpnia 1994 roku na podstawie, którego Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego pod nr RHB 4141, jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Elektronowe LAMINA Spółka Akcyjna.

2013 – połączenie Spółki KUBARA INVESTMENT HOUSE S.A. że Spółką ZE LAMINA S.A. (20 listopada) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przeniesienie całego majątku Spółki Zakłady Elektronowe LAMINA S.A. (Spółka przejmowana ) na Spółkę KUBARA INVESTMENT HOUSE S.A. (Spółka Przejmująca), która od tego momentu działa pod nazwą KUBARA LAMINA S.A.

2014 – Rada Nadzorcza powierzyła funkcję prezesa Zarządu Kubara Lamina S.A. Jerzemu Kubara. Otrzymał on trudne zadanie dalszego rozwoju firmy.  W efekcie podjętych działań Spółka  konsekwentnie buduje  swoją wartość na rynkach światowych i rynku krajowym. Jesteśmy  firmą, która wyznacza standardy w zakresie nowoczesnego zarządzania, innowacji, wysokiej jakości produktów oraz współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Budujemy Firmę o trwałej i silnej pozycji międzynarodowej. Wartość Kubara Lamina tworzymy z naszymi pracownikami oraz akcjonariuszami i wspólnie dzielimy się sukcesami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną historią: