NASZA HISTORIA

PONAD 60 LAT INNOWACJI I PRZYWÓDZTWA TECHNOLOGICZNEGO
Niewiele jest firm w Polsce posiadających równie bogatą jak KUBARA LAMINA S.A. ponad sześćdziesięcioletnią historię, w której odbijają się dzieje gospodarki i przemysłu naszego kraju.

1957
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego w dniu 08 marca 1957 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Zakłady Lamp Nadawczych” w budowie, z siedzibą w Warszawie, a od 1959 r. w Piasecznie. Producent lamp nadawczych i lamp mikrofalowych.

1959 – uruchomienie produkcji lamp mikrofalowych – magnetronów: LM-21 i LM-22 oraz zwieraków: PJ-7 i PL-71, które zostały zastosowane w radarze NYSA, przeznaczonym dla wojska. Radar ten podobnie jak inne n/w, został opracowany przez Państwowy Instytut Telekomunikacji, a zbudowany przez Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR.

LATA 60
1960 – w pierwszych latach 60., wdrożono do produkcji wiele typów lamp: nadawczych, prostowniczych i jarzeniowych – dla zastosowań cywilnych i wojskowych. Lampy dla celów cywilnych, np. triody: T-01, T-02, T-04 i T-6. Lampy dla zastosowań wojskowych: tetrody GU-32, pentody GU-50 i GU-81; lampy prostownicze: W1-01/30, W1-01/40, WK-20 oraz lampy jarzeniowe: SG2S, SG3S i SG4S.

1961 – uruchomienie produkcji kolejnych magnetronów: LM-41, LM-42 i LM-43 oraz lamp zwierakowych: PJ-21 i PJ-31. Przy zastosowaniu tych lamp, powstał radar JAWOR 1 o przeznaczeniu militarnym, jego zasięg to 150 km.

1964 – zakup od firmy Siemens (RFN), licencji na produkcję lampy nadawczej T-25P/W o mocy ad misyjnej 25 kW. Pozyskano nową konstrukcję i prawo do stosowania nowych technologii. W następnych latach, na bazie tej lampy, została opracowana lampa T-60W o mocy ad misyjnej 60 kW. Lampy te stosowano głównie w grzejnictwie wysokiej częstotliwości, ale także w nadajnikach radiowych i telewizyjnych.

1965 – liczący się dorobek konstrukcyjno-technologiczny i duża dynamika rozwoju firmy, pozwoliły podjąć decyzję o przekształceniu Zakładów w jednostkę o statusie przedsiębiorstwa doświadczalnego. Nowa nazwa: Doświadczalne Zakłady Lampowe LAMINA.

1966 – podjęcie nowej działalności gospodarczej – produkcja i rozwój półprzewodnikowych przyrządów średniej i dużej mocy. W tym celu zostały przejęte od Fabryki Półprzewodników TEWA w Warszawie, prototypy diod krzemowych o konstrukcji lutowanej, na prądy 10 A i 100 A i napięcia do 1100 V. Uruchomienie produkcji nastąpiło w 1967 r. Następnie, w wyniku prac własnych, została uruchomiona produkcja diody 200 A.

1967 – uruchomienie produkcji magnetronów: LM 401 i LM 402 oraz lamp zwierakowych ZA-32 i ZP-32. Lampy te posłużyły do budowy całej rodziny radarów typu AVIA przeznaczonych dla potrzeb cywilnych. Były stosowane na lotniskach krajowych i zagranicznych.

1968 – uruchomienie produkcji pierwszej lampy typu amplitron – LM-100, wykorzystanej do opracowania nowoczesnego radaru dla potrzeb wojska – JUSTYNA 2M, o zasięgu 350km. Ze względu na wysokie parametry techniczne, radar ten był przedmiotem eksportu do wielu krajów.

LATA  70.

1970 – wdrożenie do produkcji lampy nadawczej nowej generacji – tetrody Q-1P/41. Łącznie, w całej historii LAMINY, opracowano osiem typów tych lamp. Stosowane były do budowy nadajników UKF i TV. Na tych lampach pracowała niemal cała krajowa sieć nadawcza, jedna z nich – lampa Q-30P/41 – stosowana była także w akceleratorach cząstek, w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.

1971

– podjęcie produkcji diody na prąd 300 A, własnej konstrukcji, o obudowie pastylkowej i kontaktach dociskowych. Dioda miała dużą odporność na cykliczne obciążenia cieplne oraz była przystosowana do chłodzenia dwustronnego.

– zakup w ZSRR, licencji na produkcję tyrystorów o prądach od 2A do 10A i napięciach do 600V. W LAMINIE produkowano je jako typy: BTP 2, BTP 3, BTP-7 i BTP 10. Trwałe, niezawodne i w dostępnych cenach, znalazły szerokie zastosowanie, były wytwarzane w dużych ilościach.

1974 – zakup w USA, licencji na produkcję przyrządów półprzewodnikowych, od światowego producenta firmy Westinghouse Electric Co. Licencja obejmowała wyroby standardowe: 12 typów diod o prądach od 100A do 1600A i napięciach do 3600V oraz 18 typów tyrystorów o prądach od 40A do 1000A i napięciach do 2800V. Wdrażanie licencji zostało zakończone w 1976 r. Było to znaczące przedsięwzięcie w krajowym przemyśle elektronicznym. Podjęto produkcję nowych wyrobów wysokiej jakości, o dużym popycie krajowym.

1977 – opracowanie opatentowanej, radiacyjnej technologii obróbki struktur krzemowych, co pozwoliło na pozyskanie nowej jakościowo rodziny półprzewodników – diod i tyrystorów „szybkich”. Za opracowanie wymienionej technologii, zespół pracowników uzyskał nagrodę  I-go stopnia Państwowej Rady ds. Wykorzystania Energii Atomowej(1978).

1978 – uruchomienie produkcji pierwszego amplitronu na pasmo „S,” o symbolu SA-311. Kolejne lata przyniosły sukcesywne wdrażanie do produkcji kolejnych  amplitronów: SA-312, SA-313 i SA-314. Były one oczekiwane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Otwierały drogę do opracowania i produkcji pierwszych radarów serii NUR.

LATA 80.
1984 -. w pierwszej połowie lat 80. były prowadzone prace rozwojowe, zakończone  wdrożeniem do produkcji nowych wyrobów – diod i tyrystorów szybkich impulsowych. Tyrystory szybkie impulsowe charakteryzują się krótkim czasem załączania i wysoką odpornością na szybkość narastania prądu przewodzenia.

1987 – sprzedaż Chińskiej Republice Ludowej, licencji na produkcję standardowych przyrządów półprzewodnikowych dużej mocy. Licencja obejmowała: przekazanie technologii, dostarczenie wyposażenia technicznego wybranych procesów technologicznych, przeszkolenie załogi i uruchomienie produkcji. Uruchomienie nastąpiło w 1990 roku.

LATA 90.  

1991 –  utworzenie spółki pod firmą ABB LAMINA Sp. z o.o. Udziałowcem większościowym została firma ABB Szwajcaria, LAMINA była udziałowcem mniejszościowym – wnosząc do spółki swoją działalność w zakresie lamp nadawczych. W 1993 r. wspólnik ABB sprzedał swoje udziały firmie THOMSON, które następnie przejęła firma THALES. W wyniku tych zmian spółka funkcjonowała kolejno pod firmą: THOMSON LAMINA Sp. z o. o. i THALES LAMINA Sp. z o. o. Spółka THALES LAMINA w 2006 r. zakończyła produkcję lamp nadawczych, w tym samym czasie LAMINA sprzedała swoje udziały tej spółce.

1994 – zawarcie Ugody Bankowej i przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Ugoda Bankowa została zawarta 24 maja 1994 roku w Warszawie zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. Nr 18 poz. 882). Umowa podpisana została przez Agencję Rozwoju Przemysłu jako prowadzącą bankowe postępowanie ugodowe oraz przez Ministra Finansów i Ministra Przekształceń Własnościowych. Zawarcie Ugody Bankowej otworzyło możliwości do przekształcenia ZE LAMINA , w Spółkę Akcyjną – akt notarialny został zawarty w dniu 16 sierpnia 1994 roku na podstawie, którego Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wpisał do rejestru handlowego pod nr RHB 4141, jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą Zakłady Elektronowe LAMINA Spółka Akcyjna.

1995 – umowa z japońską agencją rządową JAIDO. W ramach tej umowy, w1996 r., została utworzona spółka pod firmą LAMINA Semiconductors International Sp. z o. o, do której LAMINA wniosła swoja działalność półprzewodnikową i stała się udziałowcem większościowym. Wspólnik JAIDO udziały wniósł w postaci pieniężnej w kwocie 2 mln. USD. W 1998 r. JAIDO wycofało się z dalszej współpracy. Od tego czasu LAMINA była jedynym udziałowcem spółki.

LATA 2000.

2001 – w obszarze półprzewodnikowych przyrządów mocy pozyskano Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Aktualnie Certyfikat obejmuje zarówno obszar lamp mikrofalowych jak i przyrządów półprzewodnikowych, i został przyznany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

2002 – została podjęta współpraca z firmą POWEREX USA, o charakterze technologiczno-handlowym, w ramach której LAMINA stała się dostawcą relatywnie dużej ilości struktur półprzewodnikowych dla tej firmy. Współpraca ta jest nadal kontynuowana.

2003 – nowa lampa mikrofalowa. PIT podjął się opracowania nowej konstrukcji radaru dla kontrahenta zagranicznego. Radar wymagał specjalnej lampy mikrofalowej, którą opracowała LAMINA. Jest to  amplitron LA-120, który posiada nowy system układów wejścia i wyjścia w postaci linii współosiowej.

2008 – zakończono z pozytywnym wynikiem prace zmierzające do zwiększenia prądu przewodzenia diod standardowych. Wychodząc z poziomu 3.000A, opracowano i wdrożono do produkcji diodę 7.200A; uruchomiono także produkcję modułów elektroizolowanych.

2010 – dnia 29.10.2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE LAMINA S.A. podjęło

uchwałę o połączeniu ZE LAMINA S.A. (jednostka przejmująca) ze spółką LAMINA SI Sp. z o.o. (jednostka przejmowana). Przejęcie praw i obowiązków spółki LAMINA SI dokonało się w ramach sukcesji generalnej, z początkiem 2011 r.

2013 – połączenie Spółki KUBARA INVESTMENT HOUSE S.A. że Spółką ZE LAMINA S.A. (20 listopada) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przeniesienie całego majątku Spółki Zakłady Elektronowe LAMINA S.A. (Spółka przejmowana ) na Spółkę KUBARA INVESTMENT HOUSE S.A. (Spółka Przejmująca), która od tego czasu swoją  działalność prowadzi  pod firmą KUBARA LAMINA S.A.

2015 – opracowanie zaawansowanych technologicznie absorberów do tłumienia wyższych  drgań pasożytniczych, które zostały zastosowane w rentgenowskim laserze na swobodnych elektronach, Hamburg, Niemcy(projekt XFEL). Najważniejszym komponentem urządzenia jest liniowy akcelerator elektronów o długości ok. 2 km. Absorbery w ilości 100 szt. zostały zamontowane w osi głównej jonowodu tego akceleratora.

Rada Nadzorcza w 2015 r. powierzyła funkcję prezesa Zarządu Spółki KUBARA LAMINA S.A. Jerzemu Kubara. Otrzymał on trudne zadanie dalszego rozwoju firmy.  W efekcie podjętych działań, Spółka  konsekwentnie buduje  swoją wartość na rynkach światowych i rynku krajowym. Jesteśmy  firmą, która wyznacza standardy w zakresie: nowoczesnego zarządzania, innowacji, wysokiej jakości produktów oraz współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Budujemy firmę o trwałej i silnej pozycji międzynarodowej. Wartość KUBARA LAMINA tworzymy z naszymi pracownikami oraz wspólnie dzielimy się sukcesami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną historią: